Elena Shushkevych, M.S.

Adjunct Faculty
Department of Chemistry and Physics
eshushkevych@nova.edu